Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи.

Геоінформаційна система — сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління просторовими даними та асоційованими з ними атрибутами. Найпоширенішими ГІС є земельно-інформаційні системи. Проблема орієнтації ГІС визначається розв’язуваними задачами в ній, серед них інвентаризація ресурсів (в тому числі кадастр), аналіз, оцінка, моніторинг, управління і планування, підтримка прийняття рішень [7].

В сучасних умовах земельних кадастр як система відомостей і документів розглядається як геоінформаційна система, тобто інформаційна автоматизована система, що забезпечує збір, обробку Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи., аналіз, моделювання та постачання геопросторових даних. Майбутній кадастр як система геопросторових даних враховуватиме основні положення так званого «Кадастру-2014», який базується на основних інформаційних даних про об’єкт за тривимірним обліком (3D-кадастр) на відміну від існуючого двовимірного (2D-кадастр) [8].

Систему органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, становить центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держземагентство України). Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і здійснює заходи із створення Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи. та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі. Територіальні органи: в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, а також міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи.

Відповідно до даних Державної служби статистики України [9] земельний фонд України становить 60,3 млн. га; її сільськогосподарська освоєність досягла майже 71,0%, а розораність території становить 77,8% (рис.1.1); складається із земель різного цільового призначення, якісного стану та правового статусу.

У структурі ґрунтового покриву України домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55% орних земель. 10% орних земель займають опідзолені і деградовані чорноземи, 9% - каштанові Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи., 7% - підзолисті, 6,7% - сірі лісові, 2,5% - солонцюваті, 2% - лужні та інші. Останніми роками порушується баланс гумусу, особливо в чорноземах. У зв’язку з цим погіршується родючість ґрунтів.

Рис.1.1. Структура розподілу земельного фонду України.

У 2010р. загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2008р. зменшилось більше ніж на 3%. Обсяг виробництва продукції рослинництва скоротився майже на 10%, тваринництва – збільшився на 6,6% [9].У січні–липні 2012р. загальне виробництво продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010р.) проти відповідного періоду 2011р. зменшилося на 19,8%. На 1 серпня 2012р. усіма категоріями господарств зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) зібрано з площі 680,2 тис.га, що на 10,6% менше проти відповідної дати 2011р. Валовий збір склав 1126,2 тис.т,що Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи. на 44,9% менше, ніж було зібрано на 1 серпня попереднього року. В середньому з 1 га намолочено 16,6 ц зерна, що менше торішнього на 10,3 ц [10].

Загальна площа території області становить 27,18 тис. км2. Площа сільськогосподарських угідь області складає 2246,3 тис. га, або 5,4% сільгоспугідь України. Відносно високі показники врожайності сільськогосподарських культур говорять про ефективне використання земельних ресурсів, що досягається, в основному, за рахунок зрошення та природно-кліматичних умов регіону [11].

Структура земельних угідь території Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Структура розподілу земельних угідь Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області.

Для порівняння із структурою земельного фонду України наводимо діаграму (рис Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи..1.3).

Рис. 1.3. Порівняльна структура розподілу земельних угідь території Новоданилівської сільської ради та території країни.

Виходячи із наведеного можна зробити висновок, що сільськогосподарська освоєність досліджуваного об’єкту є значно вищою від даних по Україні в цілому та по області (84,46, 70,90 та 82,65 % відповідно).documentavcudxh.html
documentavculhp.html
documentavcusrx.html
documentavcvacf.html
documentavcvhmn.html
Документ Сучасний стан ведення Державного земельного кадастру як геоінформаційної системи.