Кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері

Экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін ең алдымен күрделі қаржының мөлшерін анықтап алу қажет.Күрделі қаржы былайша есептеледі:

Кқ=НӨҚ + АҚН, (5.10)

мұндағы НӨҚ - негізгі өндірістік қордың құны,мың теңгемен (31201,61)

АҚН - айналым қаражатының нормативы,мың теңгемен (1211,184)

Кқ=31201,61+1211,184=32412,794 мың теңге.

Күрделі қаржы - бұл осы кәсіпорынды ұйымдастыруға жұмсалатын қаражат,оны қайтару - кәсіпорын пайдасының қайнар көзі.Кәсіпорында жылдық пайданың мөлшерін өндіріп отырған бұйым пайдалылығының (рентабельдігінің) нормасы бойынша анықтайды.Мысалы,осы бұйымға норма бойынша қойылған пайдалылық 20 пайыз болатын болса Кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері,онда пайданың мөлшерін анықтау үшін мына формулаларды қолдануға болады:

Р = (П:Өтқ) 100, (5.11)

П = (Р:100) Өтқ, (5.12)

мұндағы Р - пайдалылықтың нормасы,пайыз;

П - пайданың мөлшері,теңгемен;

Өтқ - толық өзіндік құн,теңгемен.

Қазіргі уақытта бұйымдарға пайдалылықтың нормасын монополияға қарсы комитет белгілейді.Жоғарыда келтірілген мысалда пайданың мөлшері:

П = (20:100) Өтқ, (5.13)

П = 0,2 77220057=15444011,4 тенге

Сонда өндіріліп отырған өнімнің бағасы:

Б = Өтқ+П (тенгемен), (5.14)

Б = 77220057+15444011,4=92664068,4 тенге

Қазіргі уақытта бұйымдарды ақшаға айналдырған кезде мынандай салықтар салынады - қосылған құнға салық сату бағасынан 16 пайыз мөлшерінде,с Кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштеріұранысы мол бұйымдарға 10 пайыз шамасында.Сондықтан өндіріліп отырған бұйымдардың,тауарлардың толық бағасы:

Бт=Б+16%Б=1,16Б, (5.15)

Бт=1,16·92664068,4=107490319,3 тг.

Сұранысы мол тауарлардың сату бағасы:

Бс=1,26Б, (5.16)

Бс=1,26·92664068,4=116756726,2 тг.

5.5 – кесте - Технико-экономикалық көрсеткіштер.

Көрсеткіш Мәні
1 Өндіріс үйдің өлшемдері 10х13 м
2 Қабаттар саны
3 Қабаттың биіктігі 2 м
4 Жұмыс ауданы 80 м2
5 Өндірістік үйдің құны 1330 мың теңге
6 Жердің ауданы 2500 м2
7 Негізгі жабдықтың саны 2 дана
8 Жылғы өнімнің құны 90000 мың теңге
9 Жұмыскерлердің жалпы саны 15 адам
10 Негізгі жұмысшылар саны 10 адам
11 Жылдық өнім бағдарламасы 40000 дана
12 Жылдық өнімні Кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштерің пайдасы 90000000 мың теңге
13 Бұйымның құны 2250 теңге
14 Негізгі 1 жұмысшының еңбек ақысы (айлық) 24346 теңге
15 Қосымша 1 жұмысшының еңбек ақысы (айлық) 19150 теңге
16 ИТЖ еңбек ақысы (айлық) 34417 теңге
17 Цехтың шығындары 24396 мың теңге


documentavdfntp.html
documentavdfvdx.html
documentavdgcof.html
documentavdgjyn.html
documentavdgriv.html
Документ Кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері